دانلود(بررسی رابطه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر)

بررسی رابطه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر|30020193|aoc40093965|بررسی رابطه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 148

چکیده:از عمده ترین وشاید جنجال برانگیز ترین مفاهیمی که از یکسو تلاشهای بسیاری را به خود مشغول ساخته و از طرف دیگر در تمامی سطوح مدیریت منابع انسانی در سازمانها اهمیت پیدا کرده است،مفهوم تعهد و دلبستگی سازمانی است که در پیشرفت و بهبود سازمان و ایجاد حس یگانگی فرد و سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد. گرو تايرت (2001) سرمايه اجتماعي را به عنوان حلقه مفقوده در تبيين علت پيشرفت بعضي از جوامع و عدم شكوفايي برخي ديگر ناميده است . دكر (2001) وقتي افراد در يك محيط گرد هم مي آيند تعامل بيشترآنان موجب همكاري و تعهد بيشتر نسبت به يكديگر مي شود . پوتنام (1993) معتقد است كه مشاركت در زندگي سازماني ، مهارت هاي همكاري ، احساس مسئوليت و تعهد سازماني افراد را تحت تأثير قرار داده است و درنهايت اين تعهد بانحوه ارائه خدمات در سازمان داراي رابطه تنگاتنگي است .لذا در مقاله حاضر قصد بررسی رابطه ویزگی های شخصی و فردی با تعهد سازمانی در میان اعضای جمعیت جوانان هلال احمر شهرستان ....... را داریم. روش تحقيق بكار رفته توصيفي _ پيمايشي می باشد. جامعه آماري کليه اعضای مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ....... در سال 1385 می باشد که با توجه به مدارک و اسناد موجود دارای 1510 نفر عضو می باشد. در اين طرح تحقيق جهت انتخاب نمونه مناسب (نمونه نماينده واقعي جامعه) از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده شد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد، لذا جهت سنجش تعهد سازماني اعضای جمعیت جوانان هلال احمر از پرسشنامه 12 سوالي آلن و مي ير استفاده شد که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است .براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش کرانباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرانباخ حاصل به برابر با 89/0 بود که در سطح معناداري(a=0/01) بدست آمد و نشاندهنده پايايي خوب ابزاراست.جهت سنجش ميزان روايي ابزار، پرسشنامه به 10 نفراز کارشناسان آگاه و با سابقه در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی ارائه واز آنها درباره محتواي پرسشنامه نظر خواهي شد،پس از جمع آوري اطلاعات بازنگري هاي لازم در شيوه بيان پرسشها انجام ،و پرسشها براي تنظيم نهايي پرسشنامه آماده شد.براي تجزيه و تحليل داده ها ي گرد آوري شده،روشهاي آمار توصيفي :فراواني،درصد،ميانگين،انحراف معيار،و واريانس بکار گرفته شد ودر تحليل استنباطي داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و بهره گيري از روشهاي آزمون تحليل واريانس يک سويه(ANOVA) آزمون Tمستقل،و آزمون تعقيبي SCHEFFE جهت تعيين رابطه بين متغيرهاي مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق عبارتند از: تفاوت معناداري بين ميانگين دو گروه زنان و مردان در باب تعهد سازمانی وجود دارد وجود دارد بدين معنا كه مردان نسبت به زنان دارای تعهد و وابستگی بالاتری نسبت به سازمان می باشند. تفاوت معناداري بين ميانگين هاي گروه هاي چهارگانه سن درباب ميزان تعهد سازمانی وجود دارد که با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سن افراد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در محدوده گروه سنی 22 تا 25 سال بیشتر می باشد. تفاوت معناداري بين ميانگين هاي گروه هاي چهارگانهسطح تحصیلات درباب ميزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح تحصیلات افراد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در سطوح تحصیلات زیر دیپلم تا لیسانس و بالاتر کاملا" مشهود است. که تفاوت معناداري بين ميانگين هاي گروه هاي چند گانه سنوات خدمت درباب ميزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح سابفه خدمت فرد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در افرادی که دارای ستبقه خدمت کمتر از یک سال هستند با گروه های بالاتر کاملا" بارز است. که تفاوت معناداري بين ميانگين هاي گروه هاي چند گانه درآمد درباب ميزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح درآمد خانواده فرد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در افرادی که دارای سطح در آمد پایین و بالا هستند مشخص می باشد.کلید واژه ها:تعهد سازمانی،عوامل شخصی،اعضای جمعیت جوانان هلال احمرفهرست مطالب

- چکیده ......................................................................................................................................فصل اول: طرح تحقیق- مقدمه................................................................................................................................- بیان مسئله...........................................................................................................................- اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................- اهداف تحقیق.....................................................................................................................- فرضیات تحقیق...................................................................................................................- تعاریف مفهومی وعملیاتی..................................................................................................فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق- تعهد سازماني..........................................................................................................................- ابعاد تعهد سازماني...................................................................................................................- مفاهیم تعهد............................................................................................................................- ديدگاههايي درموردكانونهاي تعهدسازماني ..........................................................................- تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چندبعدي؟..........................................................................- دو ديدگاه درباره تعهد سازماني...............................................................................................- انواع تعهد...............................................................................................................................- مطالعات پورتر،کوک وال،بارهاییم،برمن،گرینبرگ،کری........................................................- عوامل مؤثر بر تعهد سازماني....................................................................................................- نتايج تعهد سازماني..................................................................................................................- تحقيقات انجام شده در داخل كشور........................................................................................- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور....................................................................................

فصل سوم:روش- روش تحقیق............................................................................................................................- جامعه .....................................................................................................................................- نمونه و روش نمونه گیری........................................................................................................- ابزار گرد آوری داده ها...........................................................................................................- شیوه تحلیل داده ها..................................................................................................................

فصل چهارم:- یافته های توصیفی...................................................................................................................- یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق............................................................................................

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث- مقدمه......................................................................................................................................- بحث و بررسی........................................................................................................................- پیشنهادات...............................................................................................................................- منابع........................................................................................................................................پیوستها- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر........................................................................................فصل اول:طرح تحقیق

جامعه امروز ، جامعه سازماني است ، لذا گردش امور زندگي ،وابسته به سازمان ها و پيشرفت و بقاي جامعه ، تابع كار و عملكرد مؤثر آنهاست .(علاقه بند، علي 1384) سازمانها هر چند عناصر مشتركي دارند ولي ميان آنها ، مخصوصاً از لحاظ مديريت منابع انساني ، تفاوت هاي اساسي يافت مي شود (علاقه بند، 1384) . كارآيي و توسعه "DEVELOPMENT" هر سازمان تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد. هرقدر كه شركتها و سازمانها، بزرگتر مي شوند بالطبع به مشكلات اين نيروي عظيم نيز اضافه مي شود. مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مديران اين است كه وقتي شخصي در يك محل استخدام مي شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران برروي اين مساله كه رضايت كاركنان را مي توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد،پافشاري مي كنند. شايد تصور مديران اين است كه كاركنان ، زيردستان آنها هستند و بايدفرامين آنها را بپذيرند. اگرچه امروزه به دليل اينكه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سرمي برند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار است ، ولي به تدريج كاركنان علاقه مند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خودهستند، تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد. يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده اي در مطالعات روان شناسي صنعتي و سازماني درغرب گسترش يافته ، مساله تعهد سازماني "ORGANIZATIONAL COMMITMENT"است